Gordon Huether
SPECTRUM Miami Art Fair
Midtown Miami